The Slovenian Diplomatic Concert

Celebration of the 25th Slovenian Diplomacy Day
Proslava ob 25. obletnici dneva slovenske diplomacije

The Second Diplomatic Concert

Linhart hall, Cankarjev dom, Ljubljana, 25 May 2016

Otvoritveni nagovorVsi poznamo fotografijo nepopisno lepega modrega bisera, ki mu pravimo Zemlja. Majhen planet, na katerem obstaja še nekaj bolj presunljivega - Življenje. Ta čudež vesolja si delimo z drugimi bitji, od katerih smo odvisni. Prav tako pa smo odvisni drug od drugega, t.j. človek od človeka. Zasluge, da smo obstali in postali to, kar smo, gredo prav umetnosti skupnega življenja. V naravi je edina stalnica sprememba. Tudi človek se je družbeno, predvsem kulturno spreminjal. Nastajale so nove kulture, narodi in države. Ta raznolikost je Evropo prevečkrat klesala z mečem, še bolj pa tudi s peresom. Pero, ki ga je držal v roki pesnik, slikar, skladatelj in tudi diplomat. Neverjetna zamisel skupne Evrope ni v brezcarinskih trgovini ali brezmejnem prehodu meja - je udobneje, ni pa bistveno - ta zamisel skriva nekaj veliko lepšega - prizanje bogastva Človeka v kulturni raznolikosti. To bogastvo plemeniti vsako novo idejo, daje polet ljudem in briše strahove sosedov.

V današnjem času smo ponovno priča spremembam, ki jih je sicer Evropa bila že vajena skozi tisočletja. Prilagajanju in sprejemanju novih kultur. Začenši že s starim Rimom, ki je privabljal neštete, ki so iskali nove priložnosti. Tudi glasba, ki jo tako ljubimo in smo nanjo ponosni, je prišla k nam prek Iberskega polotoka v času Mavrov. In poglejte, kakšne mojstrovine so nastale!

Diplomacija in umetnost sta v svojem bistvu eno. Obe skušata graditi mostove in predstaviti običaje, kulturo in poglede drugim, z željo po zbliževanju, razumevanju in skupnem napredku. Pokazati drugim ter se učiti od drugih. Diplomatski koncert je nastal prav s to željo, 70 let po tem, ko smo vse to skoraj že pozabili ter žal plačali najvišjo ceno. Srčno vodilo koncerta je: tega nikoli ne pozabiti. Na prvem koncertu ste lahko prisluhnili skladbam in pesmim raznolike Evrope, letos, v čast 25. obletnici Slovenije, pa bi vam rad predstavil raznolikost neštevilčnega, vendar velikega naroda s tisočletno kulturo. Z mnogimi zanimivimi vplivi je ta izoblikovala svoj, edinstven jezik. Še en, ki nedvomno bogati vse nas. Nocoj vas tako vabim, da nas še malo bolje spoznate. Mogoče nato skupaj ugotovimo, koliko smo si srčno podobni in koliko lepih reči bomo še lahko skupaj naredili.

Hvala vsem, ki ste že lani prepoznali sporočilo diplomatskega koncerta in hvala vsem, ki ste si letos vzeli čas in nas počastili z vašo družbo. Naj bo pero edina vrlina naše večno mlade Evrope.

Benjamin Izmajlov
ustanovitelj Slovenskega diplomatskega koncerta

Opening speech


We all know the picture of an indescribably beautiful pearl, that we call Earth. A small planet which carries another, even more astonishing feat - Life. This miracle of the universe we share with other living creatures we depend on. At the same time we also depend on each other, as man to man. The main credit for what we have endured and what we became goes to the art of living together - with each other. In nature the only constant is change. Man also has socially, but moreover culturally changed.  New culture, nations and countries have emerged. This diversity has been shapening Europe by the sword far too many times, but eventually more by the quill. The quill, held by the hand of a poet, painter, composer and even of a diplomat. The amazing idea of a common Europe is not in free trade and borders crossings - although much more comfortable, it is not the main purpose - the idea hides something much more beautiful - the recognition of Man’s richness in its cultural diversity. This richness carries the nobility in each new idea, gives wings to people and erases the fear of neighbours.

Today, we are once again witnessing changes that Europe was used to already through millennia. The adaptation and acceptance of new cultures. Starting with the ancient Rome, which invited many looking for new opportunities. Also music, which we all love so much and we are proud of, was brought to us through the Iberian Peninsula in the time of Moors. And look what masterpieces we have gotten!

Diplomacy and art are in its core one of the same. Both are trying to build bridges and introduce traditions, culture and views to others, with the wish to create closer ties, understanding and for the common development. To show others and to learn from them. The diplomatic concert exactly was born with this idea in mind, 70 years after a moment that we had almost forgotten all about this and had paid the highest possible price. On the first concert you listened to pieces and song from a diverse Europe. This year, though, in the honour of the 25th anniversary of Slovenia, I am inviting you to listen to the diversity of a less numbered, but great nation with its thousand-year-old culture. With many interesting influences, it has shaped its own, unique language. Perhaps we will all concur how close our hearts are and how many wonderful things we might do together in the future.

I would like to thank everyone that has already recognised the important message of the Diplomatic concert last year and also thank all that have honoured us with your company this year. Let the quill be the only virtue of our ever-young Europe.

Benjamin Izmajlov
Founder of the Slovenian Diplomatic concert

Formal addresses by

Mr Karl Erjavec

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Dr Miro Cerar

Prime Minister of the Republic of Slovenia

Mr Borut Pahor

President of the Republic of Slovenia

Programme

Programme selected and conducted by:

Benjamin Izmajlov

Head of Choir: Marko Vatovec

Soloists: Manca Izmajlova, mezzo-soprano, Marcos Fink, bass-baritone, Renato Chicco, piano, Benjamin Izmajlov, violin

Slovenian Soloists Orchestra Chamber and Choir Ave

Special guest: Rogaška Slatina Music School Youth Choir (Head of Choir: Andreja Došler)

Benjamin Ipavec (1829-1908) - Serenada za godala

Kamilo Mašek (1831-1859), prir. Benjamin Izmajlov -  Pod oknom

Hrambroslav Volarič (1863-1895), prir. Benjamin Izmajlov - Oj, rožmarin

Renato Chicco (r. 1962) - Improvizacija na slovenske ljudske teme

Jakob Petelin Gallus (1550-1591) - Quid ploras mulier

Jani Golob (r. 1948) - Štiri ljudske pesmi

Miroslav Vilhar (1818-1871), prir. Benjamin Izmajlov - Po jezeru

Pavle Kernjak (1899-1978), prir. Benjamin Izmajlov - Rož, Podjuna, Zila

Ljudska, prir. Aldo Kumar - Dajte, dajte!

Andrej Makor (r. 1987) - O Lux Beata Trinitas

Ludwig van Beethoven, prir. Benjamin Izmajlov - Oda radosti

Benjamin Ipavec (1829-1908) - Serenade for Strings

Kamilo Mašek (1831-1859), arr. Benjamin Izmajlov - At Her Window

Hrambroslav Volarič (1863-1895), arr. Benjamin Izmajlov - My Rosemary

Renato Chicco (b. 1962) - Improvisation on Slovene Folk Themes

Jakob Petelin Gallus (1550-1591) - Quid ploras mulier

Jani Golob (b. 1948) - Four Traditional Songs

Miroslav Vilhar (1818-1871), arr. Benjamin Izmajlov - On the Lake

Pavle Kernjak (1899-1978), arr. Benjamin Izmajlov - Rož, Podjuna, Zila 

Folk Song, arr. Aldo Kumar - Give, Give!

Andrej Makor (b. 1987) - O, Lux Beata Trinitas

Ludvig van Beethoven, arr. Benjamin Izmajlov - Ode to Joy

Subscribe to our Newsletter